top of page

מחירים גלובאליים

*"מחיר גלובאלי" - מחיר של תהליך ליווי, ייעוץ וסיוע מקצועיים במהלך ביצוע מטלות שונות מתחילתן ועד סופן. 

הכוונה כאן היא אינה למכירת עבודות מוכנות!!! 

**המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ.

***ניתן לקבל הצעות מחיר מותאמות באופן אישי.

800

ניתוח/ייעוץ סטטיסטי

8000

סמינריון איכותני (ראיונות) שלם

(לפי קצב המרצה - עד הגשה)

5000

סמינריון איכותני (עיוני) שלם

(לפי קצב המרצה - עד הגשה)

6000

סמינריון כמותי שלם

(לפי קצב המרצה - עד הגשה)

2550

פרק סקירת ספרות+מבוא

950

פרק שיטת המחקר

1450

פרק ממצאים (כולל ניתוח סטטיסטי)

1750

פרק דיון (+מגבלות והמלצות)

800

ביבליוגרפיה ותיקוני APA

2000

הגהה לשונית (עד 50 עמודים)

3500

הגהה לשונית (בין 51-100 עמודים)

5450

הגהה לשונית (מעל 100 עמודים)

800

מצגת רפראט (איכותני/כמותני)

bottom of page