top of page

מחירים

המחירים המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ

175 שקלים לפני מע"מ לשעת עבודה ב:

סיוע בתהליך כתיבת עבודות

סיוע בכתיבת עבודות: מטלות קורסים, סמינריונים איכותניים/כמותניים שלמים או חלקים מסוימים מהם, סיכום/ניתוח מאמרים ועוד. "כתיבת עבודות" אינה כוללת תרגום מאמרים וניתוח/ייעוץ סטטיסטי.

ייעוץ/ניתוח סטטיסטי ו/או עבודה עם SPSS

תרגום/סיכום מאמרים מאנגלית לעברית

מאמרים אמפיריים/כמותניים - 25 אג' למילה

מאמרים עיוניים/איכותניים - 20 אג' למילה

פרק מתוך ספר - 20 אג' למילה

(ניתן גם לתרגם חלקים ספציפיים)

המחירים המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ

bottom of page