כמה משתנים מנבאים את המשתנה המנובא?

שאלה שנייה

מחשבון המבחן הסטטיסטי©

© 2016 by Manor Zeltzer. Proudly created with Wix.com

Academily2@gmail.com | 052-4209406 | קיבוץ בית אלפא